Economisch Antifragiliteitsbesluit

Uit Daalrijk Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Economisch Antifragiliteitsbesluit (EAb) is een grote aanpassing van meerdere economische wetten in Daalrijk in 1920 en 1921, vlak na de Derde Wereldoorlog. De directe aanleiding van deze oorlog was een zoveelste beurscrash. Miljoenen mensen in Daalrijk en de rest van de wereld verloren hun pensioenen, huizen of gelden. Banken én bedrijven vielen om. Dit leidde tot een dusdanige ernstige malaise in het naburige Holzreich dat hier een communistisch-fascistisch bewind voet aan de grond kreeg, welke gauw expansionistische idealen ontwikkelde.

Na de ellende van deze oorlog was er een meerderheid in het Daalse Parlement om de Daalse economie antifragiel (robuust) te maken en de cyclus van boom and bust te doorbreken. Ook in Daalrijk waren miljoenen mensen hun pensioen kwijt, wat leidde tot veel dakloze ouderen en een daarop volgende grote sterfte.

Krimp mogelijk maken

Eén van de bedoelingen van het EAb was om economische krimp te faciliteren, waar dit in het verleden nog wel tot rampzalige gevolgen kon leiden. Pensioenen zijn verworden tot spaarbanken, aangevuld door de overheid met inkomsten vanuit Contributiën. Faillissementen en schulden werden gedecriminaliseerd en de eerste wetten voor schuldsaneringen werden in het leven geroepen.

Allerlei financiële producten werden verboden of strenger gereguleerd. Rente werd verboden per grondwet, een aanvankelijk controversieel besluit voor sparen, leningen en hypotheken. Deze drie producten bestaan nog steeds, zij het in sterk vereenvoudigde vormen.

Beurshandel is mogelijk maar ook zeer vereenvoudigd: Aandelen en obligaties zijn de enige toegestane financiële producten die alleen op zeer eenvoudige wijze verhandeld mogen worden.

Inflatie en deflatie

Eén ander doel van het EAb was het remmen van inflatie of deflatie. Doordat er nu een democratisch orgaan directe controle had over het algemene ruilmiddel (geld) wat gebruikt werd in Daalrijk, moet er ook verantwoordelijkheid worden afgelegd.

Ministers vallen onder de Beschutte Beroepen en moeten naast een éénjarige opleiding ook mogelijkerwijs verantwoording afleggen bij het Constitutioneel Hooghof, mochten hun besluiten leiden tot algehele malaise, oorlog of economische teloorgang. Mede hierdoor is het Ministerie van Economische Zaken vrij voorzichtig, wat de stabiliteit van de economie ten goede is gekomen.

Drempel en plafond aan vermogen

Er werd ook een plafond ingevoerd aan vermogen, met name geldelijk vermogen. Omdat geld in Daalrijk gezien wordt als ruilmiddel is het de facto eigendom van iedereen. Dit betekent dat men het in bruikleen heeft van de Daalse burger, wat ook met ongeveer die woorden op het briefgeld staat.

Het zou dan ook zeer egoïstisch zijn om een dergelijk ruilmiddel - bedoeld als smeermiddel van de economie - op te potten voor eigen belang. Ook is er in Daalrijk zeer weinig ongelijkheid in inkomen of koopkracht, mede door het plafond.

Vermogen in de vorm van vastgoed, aandelen, roerende en onroerende middelen zijn niet beperkt maar kunnen wel onderhevig zijn aan andere wetgeving. Zo moet er voor het bezit van een eigen auto Voertuigcontributie worden betaald.

Sinds 1939 is er ook een basisinkomen in Daalrijk, om ook armoede tegen te gaan en te voorkomen. Elke Daler krijgt een minimumbedrag per maand, ongeacht leeftijd, afkomst, opleidingsniveau en andere variabelen. Dit heeft als effect gehad dat vele complexe regelgeving t.b.v. armoedebestrijding, uitkeringen of allerlei toeslagen is afgeschaft (enkele uitzonderingen daargelaten).

Zowel het basisinkomen als het geldelijk vermogensplafond zijn per grondwet vastgelegd en bewegen mee op cijfers die het Ministerie van Economische Zaken jaarlijks publiceert.

Gevolgen

Eén van de directe gevolgen van het EAb was een grote vlucht van zeer vermogende burgers naar (buur)landen met een klassiek economisch model. Critici waarschuwde voor de concurrentiepositie van Daalrijk op de globale markten. Ook zou Daalrijk financieel oninteressant worden voor investeerders, wat deels ook een nevendoel was van het EAb: Minder speculatie. Echter hun onroerende eigendommen en bedrijven bleven veelal gewoon aanwezig en actief.

Het vertrouwen van burgers in banken en het nieuwe pensioenstelsel nam enorm toe. Ook werd in 1921 de Nationale Nutsbank opgericht als veilige haven voor geldelijk vermogen. Daarnaast diende deze bank ook een voorbeeldfunctie voor andere, private banken.

Alhoewel de contributie die betaald moet worden over groot geldelijk vermogen zeer hoog is (boven een bepaald niveau zelfs 100%), is het nog steeds mogelijk om miljonair te zijn in Daalrijk aangezien het plafond momenteel op ongeveer Ð1,25 miljoen ligt. Uiteraard is het mogelijk om een vermogen te bezitten van een grotere waarde dan het maximaal geldelijk vermogen. In theorie is het mogelijk om van niets, dankzij het basisinkomen tot aan het geldelijk plafond te sparen. Dit is meerdere malen gedaan al vergt dit wel zeer zuinig leven.

Mettertijd stabiliseerde het economisch systeem zich. Alhoewel de eerste wetten van het EAb werden geïmplementeerd in een periode van oktober 1920 tot september 1921, ging men bij de invoering van het basisinkomen voorzichtiger te werk. Deze wet is in fasen ingevoerd vanaf 1939 tot en met 1949. Dit gaf mensen die gebruik wilde maken van een basisinkomen om een andere carrière te zoeken de tijd, en werkgevers de tijd om oplossingen te vinden voor wellicht een onwillige beroepsbevolking.

Doordat Daalrijk directe controle heeft over de eigen munt en haar waarde zijn investeringen in lange termijn projecten aantrekkelijker. Sinds de invoering van het EAb is met name op het gebied van infrastructuur veel geïnvesteerd. Ook zijn de budgetten voor de wetenschappen, onderwijs en kunsten in Daalrijk zeer groot, t.o.v. landen met een fragiel economisch systeem. Dit heeft als neveneffect dat Daalrijk koploper is in vele industrieën.

Wetten
Economie: Economisch AntifragiliteitsbesluitMaximaal Geldelijk Vermogen
Arbeid en inkomen: BasisinkomenLoonankerbesluitAlgemeen MinimumloonAlgemeen MaximumloonBeschutte Beroepen
Wetten
Daalrijk nationale vlag.jpg Staatkunde van Daalrijk
Daalrijkdaalder (munteenheid)Vlag van Daalrijk
Structuur: federatieunieregiokwartiergemeente
Wetgevende macht: ParlementSenaatForumKoninklijk Huis van DaalrijkWaterschappenkabinet
Controlerende macht: Constitutioneel HooghofNationaal HooghofHooghofRechtbank
Informerende macht: Journalistiek College
Uitvoerende macht: DefensieRijkswachtJustitieFederale RechercheFederale PolitieVerkeerspolitieDouaneKustwacht
Ministeries: Ministerie van Algemene ZakenMinisterie van Buitenlandse ZakenMinisterie van Infrastructuur en VervoerMinisterie van Economische ZakenMinisterie van VolksgezondheidMinisterie van Media en CultuurMinisterie van Onderwijs en WetenschapMinisterie van DefensieOpenbaar MinisterieSociaal Ministerie
Senatoriale Organisaties: Commissie Journalistieke IntegriteitKoninklijk Technisch InstituutNationaal Bureau voor de StatistiekNationaal Instituut GelijkwaardigheidNationale ArchievenNationale OmbudsmanOnderwijscommissieRaad voor BasisvaardighedenRaad Veilig VerkeerSociaal Economisch Instituut
Overige overheidsorganisaties: BedrijfskamerCentraal AdministratiebureauContributiënOverheidsloketdienstToezichthouder HaardenDienst LuchtvaartDienst Voedsel- en warenveiligheidRijksinstituut voor Volksgezondheid
Staatsondernemingen: Daalse SpoorwegenNationale Nutsbank
Nationale Feestdagen: Stichtingsdag
Staatkunde